معرفی

منابع و مراجع

در ایجاد و توسعه وب‌سایت و استخراج واژه و اصطلاحات و معنی و توضیح هر یک از منابع متفاوتی استفاده شده است، که مهم‌ترین آنها در ادامه معرفی خواهند شد.

شایان ذکر است در استفاده از منابع تلاش شده است:

۱) صرفا از آخرین ویرایش منابع و مراجع استفاده نشود و تا حد امکان ویرایش‌های قبلی نیز مورد توجه باشد.

۲) در صورت وجود شرح‌های متفاوت برای یک واژه، تا حد امکان تمامی شرح‌های مرتبط پوشش داده شود.

مهم‌ترین منابع مورد استفاده در حوزه مدیریت پروژه و مدیریت طرح

در این حوزه منابع مختلفی به کار گرفته شدند، که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

📚📚 Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

📚📚 The Standard for Program Management (PGM)

📚📚 APM Body of Knowledge (APMBOK)

📚📚 PRINCE2

📚📚 ICB (Individual Competence Baseline) (ICB)

مهم‌ترین منابع مورد استفاده در حوزه جنبه‌های سازمانی، مدیریت پروژه سازمانی و مدیریت سبد پروژه

در این حوزه منابع مختلفی به کار گرفته شدند، که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

 The Standard for Organizational Project Management (OPM) 📚📚

 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 📚📚

 The Standard for Portfolio Management (PFM) 📚📚

 Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide (PG-GP3) 📚📚

 Navigating Complexity: A Practice Guide (PG-NC) 📚📚

 Managing Change in Organizations: A Practice Guide (PG-CM) 📚📚

 Benefits Realization Management (PC-BM) 📚📚


واژگان

منابع و مراجع

واژگان مدیریت  

مهم‌ترین منابع مورد استفاده در حوزه ابزارها، تکنیک‌ها و زیرحوزه‌ها

در این حوزه منابع مختلفی به کار گرفته شدند، که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

Practice Standard for Project Estimating (PS-PE) 📚📚

 Practice Standard for Scheduling (PS-PS) 📚📚

 Practice Standard for Work Breakdown Structures (PS-WBS) 📚📚

 The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects (RMP3) 📚📚

 Project Manager Competency Development Framework (PMCDF) 📚📚

 The Standard for Earned Value Management (PS-EVM)📚📚

در ایجاد و توسعه وب‌سایت و استخراج واژه و اصطلاحات و معنی و توضیح هر یک از منابع متفاوتی استفاده شده است، که مهم‌ترین آنها در ادامه معرفی خواهند شد.

شایان ذکر است در استفاده از منابع تلاش شده است:

۱) صرفا از آخرین ویرایش منابع و مراجع استفاده نشود و تا حد امکان ویرایش‌های قبلی نیز مورد توجه باشد.

۲) در صورت وجود شرح‌های متفاوت برای یک واژه، تا حد امکان تمامی شرح‌های مرتبط پوشش داده شود.

مهم‌ترین منابع مورد استفاده در حوزه مدیریت پروژه و مدیریت طرح

در این حوزه منابع مختلفی به کار گرفته شدند، که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

📚📚 Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

📚📚 The Standard for Program Management (PGM)

📚📚 APM Body of Knowledge (APMBOK)

📚📚 PRINCE2

📚📚 ICB (Individual Competence Baseline) (ICB)

مهم‌ترین منابع مورد استفاده در سایر حوزه‌ها

در این حوزه منابع مختلفی به کار گرفته شدند، که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

 Agile Practice Guide 📚📚

 The SCRUM Guide 📚📚

 FIDIC Books 📚📚

 NEC3 Books 📚📚

 Practice Standard for Project Configuration Management 📚📚

ارزش های سازمانی

اطلاعات بیشتر

مؤسسه مدیریت پروژه – Project Management Institute (PMI)

اطلاعات بیشتر

اهداف و نتایج کلیدی (OKR) - خلاصه موارد ضروری که باید بدانیم

اطلاعات بیشتر

داستان کوتاه Biz-Dic

اطلاعات بیشتر