B


بررسی واژگان در واژگان مدیریت

كارهاي ناتمام

Backlog

به تعریف Product Backlog و See iteration backlog مراجعه شود.

See iteration backlog and product backlog

دسته: مدیریت پروژه

Ref.: PMBOK/ PS-PS/ PS-WBS

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A