E


بررسی واژگان در واژگان مدیریت

روش زمان کسب‌شده

Earned Schedule Method

روشي است كه براي استخراج اطلاعات مبتني بر زمان از داده‌هاي مديريت ارزش کسب‌شده، به كار مي‌رود

A method for extracting time-based schedule information from EVM data

دسته: مدیریت پروژه

Ref.: PS-EVM

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A