F


بررسی واژگان در واژگان مدیریت

مناسب برای استفاده

Fit for Use

محصولی که در شکل فعلی خود برای دستیابی به هدف مورد نظر مورد استفاده است

A product that is usable in its current form to achieve its intended purpose

دسته: مدیریت پروژه

Ref.: PMBOK

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A