G


بررسی واژگان در واژگان مدیریت

دامنه ریسک حاکمیت

Governance Risk Domain

حوزه حکمرانی کارکردها و فرآیندها برای شناسایی و حل و فصل تهدیدها و فرصت ها برای اطمینان از تعادل ریسک و پاداش. همچنین به governance domain, governance alignment domain, governance performance domainو governance communications domain مراجعه کنید

The governance domain of functions and processes to identify and resolve threats and opportunities to ensure balance of risk and reward. See also governance domain, governance alignment domain, governance performance domain, and governance communications domain

دسته: مدیریت پروژه

Ref.: PG-GP3

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A