K


بررسی واژگان در واژگان مدیریت

توصیفگرهای كليدي

Key Descriptors

مجموعه‌اي از ويژگي‌ها را شامل مي‌شود كه در دسته‌بندي و مستندسازي هر مؤلفه سبد پروژه براي تصميم‌گيري‌هاي بعدي به كار مي‌رود.

A set of characteristics used to categorize and document a portfolio component for further decisionmaking

دسته: مدیریت پروژه

Ref.: PFM

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A