L


بررسی واژگان در واژگان مدیریت

توسعه نرم‌افزار ناب

(Lean Software Development (LSD

توسعه نرم‌افزار ناب انطباق اصول و شیوه‌های تولید ناب با حوزه توسعه نرم‌افزار است و بر مجموعه‌ای از اصول و شیوه‌ها برای دستیابی به کیفیت، سرعت و همسویی با مشتری استوار است.

Lean software development is an adaptation of lean manufacturing principles and practices to the software development domain and is based on a set of principles and practices for achieving quality,speed, and customer alignment

دسته: مدیریت پروژه

Ref.: PMBOK

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A