R


بررسی واژگان در واژگان مدیریت

تفکر انعکاسی/بازتابی

Reflective Thinking

بخشی ازفرآیند تفکرانتقادی، فرآیند فکر کردن وتوضیح دادن تجربیات شخصی فردی است که به بهترین وجه برای به‌کارگیری دانش درفعالیت‌های آینده استفاده می‌شود.

A part of the critical thinking process, the process of considering and elucidating one’s selfexperiences, which is best used to apply knowledge to future activities

دسته: مدیریت پروژه

Ref.: PG-NC

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A